ទាក់ទងយើងខ្ញុំ

ព័ត៌មាន​ផ្សេងៗ

ព័ត៌មាន​ផ្សេងៗ:

ភាពពេញចិត្តរបស់អ្នក ជាគោលដៅដ៏ចំបង ដែលយើងខ្ញុំផ្តល់ដល់អ្នកនូវការគាំទ្រយ៉ាងពិសេស។

ផ្នែកលក់:
ទាក់ទងផ្នែកលក់សំរាប់ការបញ្ជាទិញ និងព័ត៌មានផ្សេងៗ
ម៉ោងធ្វើការ: ច័ន្ទ - សៅរ៍ | ៨ ព្រឹក ដល់ ៥ ល្ងាច
រយៈពេលឆ្លើយតបជាមធ្យម: ២៤ ម៉ោង

Abuse Department:
Contact our Abuse department for all abuse related issues..
ម៉ោងធ្វើការ: ច័ន្ទ - សៅរ៍ | ៨ ព្រឹក ដល់ ៥ ល្ងាច

Location:
#143, Kampuchea Krom St.
S/K Mittapheap, Khan 7 Makara
Phnom Penh

សេវាកម្មយើងខ្ញុំ

 • បង្ហោះវិបសាយ
 • បង្កើតវិបសាយ
 • សរសេរកម្មវិធីតាមតំរូវការ
 • ទទួលចុះឈ្មោះ Domain
 • ទីផ្សារនិងផ្សព្វផ្សាយ

ផ្ទេរ​ Hosting ពី​ Server ផ្សេង?

យើងដឹងថាជាការលំបាកក្នុងផ្លាស់ប្តូរ hosting ទៅ hosting មួយផ្សេងទៀត។ នោះហើយជាមូលហេតុដែលយើងនឹងដោះស្រាយដំណើរការទាំងមូលសម្រាប់អ្នក។

 • Free File Transfers
 • Free Database Transfers

ទទួលចុះឈ្មោះ Domain

 • .com $12
 • .net $13
 • .info $13
 • .us $13
 • .org $13
 • Domain ជាច្រើនផ្សេងៗទៀត

​ត្រូវការ ​ជំនួយ?

 • (+855) 017-517 123
 • (+855) 097-799 7100
 • info@khemarahost.com